Algemene voorwaarden

Annuleren afspraak
 1. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling te worden afgezegd;
 2. In het weekend of op de avond kan hiertoe ook de voicemail worden ingesproken;
 3. Bij het niet afzeggen binnen de hiervoor gestelde termijn, brengt Fysio4U 100 % van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening, wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënt wordt behandeld. U kunt in dit geval geen aanspraak maken op enigerlei vorm van vergoeding, korting of geldelijke compensatie.
Ideeënbus

Heeft u een idee of opmerking voor onze praktijk, dan horen wij dat graag! In de ontvangstruimte op de begane grond staat een ideeënbus. Daar ligt tevens het formulier wat u hiervoor kunt gebruiken.

Zorgverzekering
 1. Fysiotherapie wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. De kosten van fysiotherapie worden alleen vergoed indien u een aanvullende ziektekostenverzekering heeft afgesloten;
 2. Wij willen u er op wijzen dat u zelf verantwoordelijk bent voor de door u afgesloten ziektekostenverzekering en daarmee voor de dekking van uw fysiotherapiebehandelingen. Behandelingen die niet (meer) door uw ziektekostenverzekeraar gehonoreerd worden komen voor uw eigen rekening;
 3. Op de eerste afspraak, de intake, gaat de fysiotherapeut samen met u bekijken welk behandelplan voor u geschikt is en hoeveel behandelingen daarvoor nodig zijn;
 4. U kunt zonder verwijsbrief van de huisarts of specialist terecht bij de fysiotherapeut. Dit wordt de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie genoemd (DTF). Voor een DTF-intake (i.e. zonder verwijsbrief) worden conform de eisen van de zorgverzekeraar 2 behandelingen gedeclareerd: een screening en een intake. Een DTF-intake kost dus 2 behandelingen, afgelegd tijdens 1 bezoek;
Cliëntgegevens

Alle gegevens betreffende de behandeling staan in FYSIOROADMAP geregistreerd en in het administratieprogramma. Inzake de cliëntgegevens geldt, dat:

 1. De behandelend fysiotherapeut de gegevens onderhoudt;
 2. Een collega alleen met reden, zoals vervanging, intercollegiale toetsing, e.d. inzage heeft in het cliëntendossier;
 3. De NAW-gegevens voor de fysiotherapeuten beschikbaar zijn via de computer. Bij het verlaten van de computer worden NAW-gegevens door de fysiotherapeuten ontoegankelijk gemaakt;
 4. Bij eventuele overdracht aan andere zorgverlener alleen na toestemming van de cliënt de rapportages opgestuurd worden. De goedkeuring van cliënt wordt afgevinkt in FYSIOROADMAP;
 5. Indien overleg met de verwijzer plaatsvindt, dit altijd geschiedt in overleg met de cliënt. de goedkeuring van cliënt wordt afgevinkt in FYSIOROADMAP;
 6. Het cliënten niet is toegestaan de computers te bedienen (zie huisreglement), zodat zij geen toegang hebben tot andere cliëntgegevens;
 7. De cliënt te allen tijde recht heeft op inzage in zijn cliëntendossier;
 8. De cliënt heeft het recht op een afschrift van zijn cliëntdossier;
 9. De cliëntgegevens worden minimaal 15 jaar tot na de laatste behandeldatum bewaard;
 10. Vernietiging van de cliëntgegevens wordt gedaan door versnippering of door een gecertificeerde instelling.
Huisreglement
 1. Het is verboden om binnen de praktijk te roken;
 2. De oefenruimte alleen met schone sportschoenen betreden;
 3. Het nuttigen van eet- en drinkwaren (uitgezonder water- of sportdrank) is niet toegestaan in de oefen- en behandelruimtes;
 4. Computers worden uitsluitend door de fysiotherapeut gebruikt;
 5. De praktijk is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van de in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers;
 6. Indien u opmerkingen, ideeën, etc, heeft ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij dit zeer op prijs. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk aan ons doorgeven;
 7. Het dragen van sport-, vrije tijdskleding tijdens het medisch trainen is vereist;
 8. Bij nog herstellen van ziekte is behandeling slechts mogelijk na telefonisch overleg met de behandelend fysiotherapeut.
Klachtenregeling

Alle medewerkers van Fysio4U zullen hun uiterste best doen om uw behandeling zo goed mogelijk te laten slagen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent en een klacht wil indienen.

 1. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over uw behandeling, dan kunt u zowel schriftelijk als mondeling een klacht indienen bij de behandelend therapeut, de balie of de vestigingsmanager. Uw klacht wordt dan conform onze klachtenprocedure verder in behandeling genomen;
 2. Indien u de klacht schriftelijk wilt indienen, liggen er bij de balie klachtenformulieren. Deze kunnen wij u ook via de mail toesturen;
 3. Fysio4U is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF. Mocht de klacht in eerste aanleg niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kan de cliënt gebruik maken van deze externe klachtenregeling. Een inzage-exemplaar van dit reglement ligt bij de balie.
Betalings- en behandelvoorwaarden
 1. Deze betalings- en behandelvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van alle behandelingsovereenkomsten gesloten tussen Fysio4U en haar patiënten. Deze voorwaarden worden als onlosmakelijk onderdeel van de behandelovereenkomst uitgereikt aan een ieder die een eerste afspraak heeft;
 2. De kosten van behandeling van minderjarigen, worden in rekening gebracht aan de wettelijk vertegenwoordigers. Fysio4U berekent de bij haar patiënten in rekening te brengen tarieven voor behandeling, aan de hand van de daarvoor door het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie vastgestelde richtlijnen;
 3. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen door de patiënt dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling door hem/haar te worden afgezegd. Bij het niet afzeggen binnen de hiervoor gestelde termijn, wordt Fysio4U 100 % van het tarief van de voorgenomen behandeling bij de patiënt in rekening gebracht, wanneer in de voor de patiënt gereserveerde tijd geen andere patiënt wordt behandeld. De door of vanwege Fysio4U afgezegde afspraken worden verzet naar een nadere tussen partijen te bepalen datum en tijdstip. De patiënt kan in dit geval geen aanspraak maken op enigerlei vorm van vergoeding, korting of geldelijke compensatie;
 4. Gefactureerde betalingen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur door de patiënt te geschieden. Patiënten die géén of géén volledige aanspraak (meer) kunnen maken voor vergoeding uit hun verzekering dienen direct na afloop de behandeling contant te voldoen aan de balie (Pin betalingen zijn mogelijk);
 5. Vragen c.q. reclamaties omtrent de in rekening gebrachte tarieven, dan wel klachten omtrent de verrichte behandeling(en), dient de patiënt binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk tot Fysio4U te richten. Echter, de betalingsverplichting van de patiënt wordt daardoor niet opgeschort, ook niet doordat de patiënt een klacht indient bij het KNGF of andere instantie, tenzij de beweerdelijke tekortkoming van Fysio4U (gedeeltelijke) opschorting rechtvaardigt;
 6. Bij niet-betaling door de patiënt binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, is de patiënt van rechtswege in verzuim en brengt Fysio4U de wettelijke rente over het verschuldigde factuurbedrag bij de patiënt in rekening over de periode dat de patiënt met volledige betaling in verzuim is c.q. blijft;
 7. Indien de patiënt in verzuim verkeert, is Fysio4U gerechtigd verdere behandeling op te schorten, of wel van de patiënt te verlangen deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand en/of de aard van de verdere behandeling zich hiertegen verzet;
 8. Voorts is Fysio4U gerechtigd, wanneer de patiënt in verzuim verkeert, incassomaatregelen te treffen, dan wel derden hiermee te belasten. Alle met de incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten) komen alsdan voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15 % van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 25,00, exclusief omzetbelasting.